สารประกอบในซันอะเวย์(sunaway) กำลังดักจับและทำลาย superoxide

สารประกอบในซันอะเวย์(sunaway) กำลังดักจับและทำลาย superoxide